Izveštaji

Izborna kampanja 2016: Kako su političari komunicirali sa biračima

25. april 2016. – Dajući doprinos istraživanju uloge medija u izborima i izbornoj komunikacijij, BIRN Srbija predstavlja svoj finalni izveštaj o diskursnim strategijama političkih prvaka stranaka koje učestvuju u parlamentarnim izborima 2016. godine. Istraživanje diskursnih strategija je, donekle, pionirski pokušaj BIRNa, jer slična istraživanja do sada nisu rađena. Generalni zaključak istraživanja je da je kampanja organizovana po modelu propagande i razne vrste direktne ili indirektne medijske manipulacije, a ne po modelu potpunog i balansiranog informisanja javnosti. Tematski sužena, idejno i programski siromašna, sa medijima koji se malo angažuju da kritički obrade teme, ličnosti ili stranačke programe, mimo onoga što partije nameću kao svoju agendu, izborna kampanja daje mali doprinos demokratičnosti i kvalitetu izbornog ciklusa.

Izborna kampanja 2016: Izborna ponuda političkih stranaka

22. april 2016. – U programskom smislu, osnovna karakteristika ove kampanje jeste relativno odsustvo konkrentih predizbornih obećanja. Umesto preciznih i
merljivih obećanja, u izbornoj ponudi stranka uglavnom dominiraju uopštene poruke o ciljevima kojima stranke teže ili vrednostima koje baštine, uz neizostavnu diskvalifikaciju političkih protivnika koja nemaju karakter programskog obraćanja.2 Obećanja koja sadrže konkretne mere za rešavanje problema, sa naznačenim rokovima za njihovu realizaciju i očekivanim rezultatima, uglavnom izostaju. U tom smislu treba ukazati i na posebno slabu izbornu ponudu koja se odnosi na borbu protiv korupcije, obrazovanje i zdravstvo.

Monitoring izborne kampanje, preliminarni izveštaj

14. april 2016. – BIRN Srbija predstavlja prve, preliminarne analize diskursnih strategija političkih lidera i nosilaca kampanje za aktuelne parlamentarne izbore. Fokus istraživanja je na diskursnim strategijama i dekonstrukciji poruka, preciznije, retoričkim i logičkim sredstvima koje se koriste pri formiranju poruka ka biračima i daju im se „simbolička“ značenja. Ovakav istraživački pristup omogućava biračima da „izoštre“ svoju kritičku misao i prepoznaju demagogiju i populizam. Diskursne strategije su takođe odličan način da se mapiraju “šumovi” u komunikaciji, tj. manipulacija, dominacija, odnosi moći i vrednosti koje se promovišu u izbornoj komunikaciji. Delimično, istraživanje se bavi i uređivačkim politikama medija, koji biraju i kontekstualizuju ove izjave.

Izveštaj o učinku rada Vlade, april 2014 - mart 2016. godine

07. april 2016. – Izveštaj predstavlja analizu aktivnosti i učinaka Vlade, odnosno analizu (ne)ispunjenosti obećanja koja su političke stranke i predstavnici Vlade davali pred izbore 2014. godine i neposredno nakon njenog formiranja. Najpre je prikazan kratak pregled trendova u četiri oblasti BIRN-ovog monitoringa u periodu od 2012. godine do 2016, a nakon toga, u te četiri oblasti dat je detaljniji prikaz stanja, mera i efekta rada Vlade koju od aprila 2014. vodi Aleksandar Vučić.

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2015. godinu

25. novembar 2016. – Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.

BIRN, ANALIZA IZVEŠTAJA EK O NAPRETKU SRBIJE ZA 2015. GODINU

Borba protiv korupcije u zdravstvu

Posledice korupcije u zdravstvu na pojedince i društvo u celini su velike i sa njima se srpsko društvo suočava vec duže vreme. One mogu biti jasno vidljive posledice na nivou sistema (nizak kvalitet zdravstvenih usluga) ali i socijalne i psihološke (jos veća marginalizacija već ugroženih grupa i nedostatak poverenja u zdravstvene i ostale državne institucije). O tome da je Srbija još uvek daleko od rešenja ovog problema svedoče ne samo afere o kojima nas svakodnevno informišu mediji, već i brojna skorašnja istraživanja. Više pročitajte u komentaru Irene Fiket.

 

Izveštaj o godinu dana rada Vlade Srbije - april 2015.

Krajem aprila 2015. godine navršilo se tačno godinu dana otkad je formirana aktuelna Vlada Srbije sa Aleksandrom Vučićem na čelu i to je dobar momenat da se samiraju učinci njenog rada u prethodnih godinu dana. BIRN Srbija je pratio pet oblasti u kojima su vršene reforme: javne finansije, privreda, zdravstvo, prosveta i broba protiv korupcije. U ovom izveštaju možete pročiatati koje smo ocene dali Vladi Srbije.

Priznavanje visokoškolskih isprava stečenih u inostranstvu

15. april 2015 – Značaj efikasnog sistema priznavanja stranih diploma ogleda se pre svega u unapređenju kvaliteta obrazovanja i mobilnosti radne snage, što predstavlja veoma važne faktore socio- ekonomskog razvoja. Ne samo da efikasni sistem priznavanja diploma povećava dinamičnost tržišta kroz mobilnost studenata i nastavnog i naučnog kadra, nego i omogućava stvaranje neophodnih preduslova za priliv mozgova (brain gain) tj. povratak visokokvalifikovanih stručnjaka u zemlju. Srbija, kao i mnoge zemlje u razvoju, već godinama trpi ogromne gubitke zbog toga što studenti i viskokvalifikovani stručnjaci napuštaju zemlju. U studiji Irene Fiket pročitajte na koji način bi mogao da se olakša povratak visokoškolovanih stručnjaka u zemlju.

Izveštaj o konkursnom finansiranju medija

29. oktobar 2014 – Usvajanje nove medijske regulative treba da pokrene novi talas reformi u medijskom sektoru. Osnovna novina je promena ekonomskih odnosa države i medija – promena vlasništva, tačnije izlazak države iz vlasništva nad medijima, i raspodela budžetskog novca isključivo na osnovu projektnog finansiranja i javnih konkursa. Javni konkursi, kojima se podstiče proizvodnja sadržaja, smatraju se najpoželjnijim modelom finansiranja javnih glasila. Fer i transparentni uslovi učešća na konkursu, jasno određena suma novca koja se stavlja na raspolaganje uz napomene o njenoj distribuciji (npr. minimalnoj i maksimalnoj količini novca po projektu za koju se može konkurisati), podsticanja zdrave konkurencije na osnovu jasno definisanih kriterijuma za ocenjivanje projekata, podsticanje proizvodnje originalnog, što kvalitetnijeg sadržaja – samo su neke od prednosti ovakvog modela finansiranja. Istraživanje koje je sproveo BIRN, a koje možete čitati u Izveštaju, detaljno objašnjava i opisuje model konkursnog finansiranja, te mapira dosadašnje prakse. Glavni zaključak istraživanja je da je konkursno finansiranje je zapravo predstavljalo vrstu državne pomoći, koji olakšava opstanak medija na nerazvijenom i siromašnom medijskom tržištu, a ne sredstvo boljeg informisanja građana ili podsticaj proizvodnji kvalitetnijeg medijskog sadržaja.

Finansiranje fakulteta i kvalitet obrazovanja - oktobar 2014

Država često ne izvršava svoje obaveze prema fakultetima. Kako je poznato, državni fakulteti se samo delimično finansiraju iz školarina. Značajan deo novčanih sredstava dolazi iz republičkog budžeta. Taj deo je često nedovoljan, premali ili neredovan. Tako dolazimo do neplaniranih povećanja troškova: pošto fakulteti ne mogu da se oslone na državni budžet i samostalno određenu visinu školarine, izlaz traže u različitim oblicima administrativnih taksi i nameta koji nisu direktno regulisani zakonskim rešenjima. Da bi se ovo sprečilo, ministarstvo može da fakultetima da šalje inspekcije koje će kontrolisati njihov rad. Ali inspekcije su trošak za budžet. Vlada ovime pokazuje dezorijentisanost: kako to da nema dovoljno novca za fakultete, ali ima dovoljno da im šalje inspekcije?

 

 

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2014. godinu

naslovna1

Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.

BIRN, ANALIZA IZVEŠTAJA EK O NAPRETKU SRBIJE ZA 2014. GODINU

Zbirni izveštaj povodom 100 dana rada Vlade RS - avgust 2014

Vlada se nalazi na čelu Srbije već sto dana (od 27. aprila), što se najčešće uzima kao prvi period u kom je moguće dati prikaz onoga što (ni)je učinjeno, imajući u vidu i obećanja stranaka i objektivne okolnosti i potrebe društva. U tom kontekstu, važno je sagledati dve stvari - karakter Vlade i okolnosti koje su obeležile njen rad u prvih sto dana, jer od tih činjenica zavisi i kontekst u kom treba tumačiti njeno ponašanje i dostignuća. Kada je reč o karakteru Vlade, prvo pitanje je, da li je, suštinski, reč o novoj ili staroj Vladi i na koji način treba posmatrati njen kontinuitet sa prethodnom Vladom, koja je postojala od 2012. pa do početka 2014. godine? Drugi važan elemenat konteksta rada ove Vlade u prvih sto dana predstavlja činjenica da je gotovo na njenom samom početku, Srbiju pogodila elementarna nepogoda velikih razmera.

Pročitajte opširnije o učinku Vlade u prvih 100 dana u našem izveštaju.